Mitarbeiter

Marek Bastian Hild

Masterstudent: Heliumtröpfchen

Telefon: 56134, E-Mail: marek86@zedat.fu-berlin.de

Ivar Kumberg

Masterstudent: Pulsformung, Multiphotonenprozesse

Telefon: 52593, E-Mail: ikumberg@zedat.fu-berlin.de

PD Dr. Albrecht Lindinger

Projektleiter: Pulsformung, Heliumtröpfchen

Telefon: 56120, E-Mail: lindin@physik.fu-berlin.de

Julius Otto

Masterstudent: Pulsformung, optische Fasern

Telefon: 56134, E-Mail: juliusotto@web.de

Alexander Patas

Doktorand: Pulsformung, Multiphotonenanregung

Telefon: 52593, E-Mail: patas@physik.fu-berlin.de

Stephanie Weber

Masterstudentin: Pulsformung, Multiphotonenprozesse

Telefon: 52593, E-Mail: steffi.s.weber@googlemail.com