banner2_Lasermesse

Blind Ozone Differential-Absorption Lidar Comparison

C. Weitcamp, G. Baumbach, K.-H. Becker, S. Braun-Schoen, H. Burger, S. Dinev, R. Fabian, S. Frey, F. Fritzsche, K. Glaser, J. Glauer, F. Herb, F. Immler, W. Junkermann, H.J. Kanter, C. Lindemann, A. Loescher, V.A. Mohnen, D. Möller ..... L. Wöste— 2000

TitelBlind Ozone Differential-Absorption Lidar Comparison
VerfasserC. Weitcamp, G. Baumbach, K.-H. Becker, S. Braun-Schoen, H. Burger, S. Dinev, R. Fabian, S. Frey, F. Fritzsche, K. Glaser, J. Glauer, F. Herb, F. Immler, W. Junkermann, H.J. Kanter, C. Lindemann, A. Loescher, V.A. Mohnen, D. Möller ..... L. Wöste
Datum2000
Erschienen inProc. '20th Internatioal laser radar conference', Vichy, France